Télécharger ecnoms.eso

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

ecnoms
 1. C ECNOMS SOURCE JC220346 18/12/04 21:15:14 9991
 2. SUBROUTINE ECNOMS(NBAND,LMAX,SEGTAB,IFORM)
 3. IMPLICIT INTEGER(I-N)
 4.  
 5. -INC PPARAM
 6. -INC CCOPTIO
 7. -INC CCNOYAU
 8. -INC CCFXDR
 9. SEGMENT SEGTAB
 10. CHARACTER*(LONOM) ITAB(NTOTO)
 11. END SEGMENT
 12. C SEGTA8 => pour compatibilite avec NIVE < 22
 13. SEGMENT SEGTA8
 14. CHARACTER*8 ITAB8(NTOTO8)
 15. END SEGMENT
 16. C ITAA => pour compatibilite avec NIVE < 3
 17. SEGMENT,ITAA(N)
 18. C
 19. IF (LMAX.NE.0) THEN
 20. DIMATT=DIMATT+ LMAX*2 +1
 21. IF (IONIVE.LE.2) THEN
 22. N=LMAX*2
 23. SEGINI ITAA
 24. DO 2 I=1,LMAX
 25. II=2*I
 26. READ(ITAB(I),FMT='(2A4)')ITAA(II-1),ITAA(II)
 27. 2 CONTINUE
 28. IF(IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND)(ITAA (I),I=1,N)
 29. IF(IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,801)(ITAA(I),I=1,N)
 30. 801 FORMAT(16(1X,A4))
 31. if (iform.eq.2) ios= IXDRIMAT( ixdrw, n, itaa(1))
 32. SEGSUP ITAA
 33. ELSEIF (IONIVE.LE.21) THEN
 34. IF (IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND) (ITAB(I)(1:8),I=1,LMAX)
 35. IF (IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,8001) (ITAB(I)(1:8),I=1,LMAX)
 36. 8001 FORMAT(8(1X,A8))
 37. if (iform.eq.2) then
 38. NTOTO8=LMAX
 39. SEGINI,SEGTA8
 40. DO K=1,LMAX
 41. ITAB8(K)=ITAB(K)(1:8)
 42. ENDDO
 43. ios= IXDRSTRING(ixdrw,itab8(1)(1:8*LMAX))
 44. endif
 45. ELSE
 46. IF (IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND) (ITAB(I),I=1,LMAX)
 47. IF (IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,8002) (ITAB(I),I=1,LMAX)
 48. 8002 FORMAT(3(1X,A24))
 49. if (iform.eq.2)
 50. & ios= IXDRSTRING(ixdrw,itab(1)(1:LONOM*lmax))
 51. ENDIF
 52. ENDIF
 53. RETURN
 54. END
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales