Télécharger ecnoms.eso

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

 1. C ECNOMS SOURCE JC220346 18/12/04 21:15:14 9991
 2. SUBROUTINE ECNOMS(NBAND,LMAX,SEGTAB,IFORM)
 3. IMPLICIT INTEGER(I-N)
 4. -INC CCOPTIO
 5. -INC CCNOYAU
 6. -INC CCFXDR
 7. SEGMENT SEGTAB
 8. CHARACTER*(LONOM) ITAB(NTOTO)
 9. END SEGMENT
 10. C SEGTA8 => pour compatibilite avec NIVE < 22
 11. SEGMENT SEGTA8
 12. CHARACTER*8 ITAB8(NTOTO8)
 13. END SEGMENT
 14. C ITAA => pour compatibilite avec NIVE < 3
 15. SEGMENT,ITAA(N)
 16. C
 17. IF (LMAX.NE.0) THEN
 18. DIMATT=DIMATT+ LMAX*2 +1
 19. IF (IONIVE.LE.2) THEN
 20. N=LMAX*2
 21. SEGINI ITAA
 22. DO 2 I=1,LMAX
 23. II=2*I
 24. READ(ITAB(I),FMT='(2A4)')ITAA(II-1),ITAA(II)
 25. 2 CONTINUE
 26. IF(IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND)(ITAA (I),I=1,N)
 27. IF(IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,801)(ITAA(I),I=1,N)
 28. 801 FORMAT(16(1X,A4))
 29. if (iform.eq.2) ios= IXDRIMAT( ixdrw, n, itaa(1))
 30. SEGSUP ITAA
 31. ELSEIF (IONIVE.LE.21) THEN
 32. IF (IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND) (ITAB(I)(1:8),I=1,LMAX)
 33. IF (IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,8001) (ITAB(I)(1:8),I=1,LMAX)
 34. 8001 FORMAT(8(1X,A8))
 35. if (iform.eq.2) then
 36. NTOTO8=LMAX
 37. SEGINI,SEGTA8
 38. DO K=1,LMAX
 39. ITAB8(K)=ITAB(K)(1:8)
 40. ENDDO
 41. ios= IXDRSTRING(ixdrw,itab8(1)(1:8*LMAX))
 42. endif
 43. ELSE
 44. IF (IFORM.EQ.0) WRITE(NBAND) (ITAB(I),I=1,LMAX)
 45. IF (IFORM.EQ.1) WRITE(NBAND,8002) (ITAB(I),I=1,LMAX)
 46. 8002 FORMAT(3(1X,A24))
 47. if (iform.eq.2)
 48. & ios= IXDRSTRING(ixdrw,itab(1)(1:LONOM*lmax))
 49. ENDIF
 50. ENDIF
 51. RETURN
 52. END
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales