Télécharger ccotra.eso

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

 1. C CCOTRA SOURCE CB215821 18/12/04 21:15:10 10020
 2. SUBROUTINE CCOTRA(WRK52,WRK2,NCOURB,WRK53)
 3. C COTRAC SOURCE AM 97/12/23 21:41:23 3015
 4. c SUBROUTINE COTRAC(WRK0,WRK2,NCOURB,KERRE)
 5. IMPLICIT INTEGER(I-N)
 6. IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
 7. -INC SMEVOLL
 8. -INC SMLREEL
 9. -INC DECHE
 10. -INC CCREEL
 11. -INC CCOPTIO
 12. SEGMENT/WRK2/(TRAC(LTRAC)*D)
 13. DATA NCOMAX/130/
 14. KERRE=0
 15. MEVOLL=nint(XMAT(5))
 16.  
 17. SEGACT MEVOLL
 18. KEVOLL=IEVOLL(1)
 19. SEGACT KEVOLL
 20. MLREEL=IPROGX
 21. MLREE1=IPROGY
 22.  
 23. SEGACT MLREEL,MLREE1
 24. NBPOIX=PROG(/1)
 25. NBPOIY=MLREE1.PROG(/1)
 26. IF(NBPOIX.GT.NCOMAX+1) KERRE=31
 27. IF(NBPOIX.LT.3) KERRE=32
 28. IF(KERRE.NE.0) RETURN
 29. C
 30. C TESTS SUR LES POINTS DE LA COURBE ( A COMPLETER )
 31. C
 32. YUNG=XMAT(1)
 33. IF(YUNG .LE. 0.D0) THEN
 34. REAERR(1)=YUNG
 35. CALL ERREUR(1090)
 36. KERRE=34
 37. RETURN
 38. ENDIF
 39. PSIG=MLREE1.PROG(1)
 40. PEPS=PROG(1)
 41. IF(PSIG.NE.0.D0 .OR. PEPS.NE.0.D0) THEN
 42. REAERR(1)=PEPS
 43. REAERR(2)=PSIG
 44. CALL ERREUR(1092)
 45. KERRE=35
 46. RETURN
 47. ENDIF
 48. C
 49. C VERIF DE LA LIMITE ELASTIQUE NON NULLE
 50. C
 51. PSIG =MLREE1.PROG(2)
 52. IF(PSIG.EQ.0.D0) THEN
 53. REAERR(1)=PSIG
 54. CALL ERREUR(1091)
 55. KERRE=30
 56. RETURN
 57. ENDIF
 58. PEPS=PROG(2)
 59. IF(PEPS.EQ.0.D0) THEN
 60. REAERR(1)=PEPS
 61. CALL ERREUR(1089)
 62. KERRE=35
 63. RETURN
 64. ENDIF
 65. PENTE=PSIG/PEPS
 66. RA=ABS(PENTE-YUNG)/YUNG
 67. IF(RA.GT.1.D-3) THEN
 68. REAERR(1)=PENTE
 69. REAERR(2)=YUNG
 70. CALL ERREUR(1088)
 71. KERRE=36
 72. RETURN
 73. ENDIF
 74. C
 75. C VERIF DE LA PENTE
 76. C
 77. DO 100 I=3,NBPOIX
 78. I1=I-1
 79. DEPS=PROG(I)-PROG(I1)
 80. IF(DEPS.LE.0.D0) THEN
 81. CALL ERREUR(1087)
 82. KERRE=33
 83. RETURN
 84. ENDIF
 85. PENTE=(MLREE1.PROG(I)-MLREE1.PROG(I1))/DEPS
 86. IF(PENTE.GT.1.01*YUNG) THEN
 87. REAERR(1)=PENTE
 88. REAERR(2)=YUNG
 89. CALL ERREUR(1088)
 90. KERRE=33
 91. RETURN
 92. ENDIF
 93. 100 CONTINUE
 94. NCOURB=1
 95. TRAC(1)=MLREE1.PROG(2)
 96. TRAC(2)=0.D0
 97. DO 695 I=3,NBPOIX
 98. PEPS=PROG(I)
 99. PSIG=MLREE1.PROG(I)
 100. NCOURB=NCOURB+1
 101. TRAC(2*NCOURB-1)=PSIG
 102. TRAC(2*NCOURB)=PEPS-PSIG/YUNG
 103. 695 CONTINUE
 104.  
 105. END
 106.  
 107.  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales